Regulamin Sklepu internetowego www.iamelectric.pl

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość – regulamin.

Spis treści:

I.   Postanowienia Ogólne

II.  Przedmiot Sprzedaży

III. Realizacja zamówienia

IV.  Dostawa

V.   Zwroty, Prawo do odstąpienia od umowy (+formularz zwrotu)

VI. RODO

VII.  Reklamacje (+ formularz reklamacyjny)

VIII. Instrukcja odbioru przesyłki

IX. Regulamin konkursu Moto Show

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

——————————————————

Treść Regulaminu:

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez www.iamelectric.pl

2. Kupującym, klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podająca w zamówieniu swoje dane potrzebne do zrealizowania transakcji.

3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów zobowiązuje się do zapoznania regulaminu.

II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.iamelectric.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portali Allegro, OLX, Nokaut, Ceneo, Google Merchant, pasaży handlowych, tablicach ogłoszeniowych.

2. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawcę www.iamelectric.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie inne produkty będą miały stosowną wyrażną informacje w opisie produktu.

3. Ceny oferowanych produktów są cenami brutto zawierają podatek VAT.  Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. Są wyrażone w walucie Polski Złoty.

4. www.iamelectric.pl dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach.

5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

– przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) na podstawie zamówienia lub faktury proforma;

– za pobraniem, gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera;

– w systemie ratalnym;

– gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu, brak możliwości zapłaty kartą;

– poprzez serwis Tpay – po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu Tpay

6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej, jednocześnie akceptacja Klienta nie wyłącza prawa www.iamelectric.pl do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT, jak i za podanie błędnego adresu wysyłki.

8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną. W praktyce do każdej przesyłki wkładamy paragon lub fakturę, oraz na życzenie klienta wysyłamy ten dokument także mailem, także każdy klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia  W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji www.iamelectric.pl traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

9. Ceny towarów zawierają koszt gospodarowania odpadami KGO.

III. Realizacja zamówienia

1. Dokonują transakcji w www.iamelectric.pl Klient zobowiązuje się każdorazowo do akceptacji regulaminu i zgadza się z obowiązkiem zapłaty za towar wraz z wyszczególnionymi każdorazowo kosztami logistycznymi.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), nie jest konieczna rejestracja. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

– dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.iamelectric.pl;

– jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów;

– jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach;

3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

– wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie iamelectric.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy  przez Sprzedającego;

– informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy iamelectric.pl;

– akceptuje postanowienia Regulaminu;

– może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach;

6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy pierwszym logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Klient nie zarejestrowany, jednorazowy, powinien za każdym razem zapoznać się z treścią regulaminu.

8. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu.

9. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.iamelectric.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

10. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany produkt/y wejść do koszyka i dokonać zamówienia.

11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 14dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

12. Towar z iamelectric.pl można zamówić także poprzez nasz serwis telefoniczny podając prawidłowe dane wysyłkowe i fakturowe lub mailowo wyślemy wtedy proformę/zamówienie – dane dostępne w dziale kontakt.

IV. Dostawa.

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.iamelectric.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i na teren UE po obliczeniu kosztów dostawy, w pozostałych przypadkach prosimy o indywidualny kontakt

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej i wybranej podczas etapu składania zamówienia.

3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie firmy lub w naszym sklepie stacjonarnym po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostępny w trakcie wyboru zamówienia.

5. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta. Klient ma prawo nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwość odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem rzeczy i kosztów poniesionych.

6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, należy spisać niezwłocznie protokół szkody z firmą kurierską dostarczającą produkt, oraz zgłosić to Sprzedającemu. Firmy kurierskie mają 7 dni na spisanie protokołu szkody ale każdą przesyłkę należy sprawdzić w momencie odbioru lub podpisać odbiór “odebrano bez sprawdzania zawartości”

8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 1-2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

V. Prawo do odstąpienia od umowy – Zwroty

1. Klient, konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną kontakt@iamelectric.pl wraz z podpisem. Wzór oświadczenia dostępny tutaj lub na dole strony. Zaleca się dostarczyć oświadczenie wraz z towarem lub dostarczyć towar niezwłocznie po przysłaniu oświadczenia. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy i dostarczenia oświadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz nietypowa zamawiana specjalnie na życzenie klienta;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Przy zworcie produktów proszę pamiętać aby zachować ich stan w jakim były wydane i stan ich opakowania w sposób nienaruszony, gdyż  w przypadku naruszenia wyglądu i właściwości produktów Sprzedawca może pomniejszyć zwrot o koszt zapłaty za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie.

3. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.

4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.

5. Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi konsument – klient. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru Podsumowując zwracany towar odsyłacie Państwo na swój koszt (towary dostarczone na adres konsumenta nadające się do wysyłki zwykłą pocztą).

6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).  Nie prowadzimy sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).Towar kupiony może być także wymieniony na inny w ciągu 14 dni.

Uwaga! Prawo od odstąpienia od umowy dotyczy konsumentów, nie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą tutaj dopuszczamy, różne opcje zadowolenia klienta ale uzgadniane są indywidualnie.

Pobierz formularz zwrotu towaru.

VI. RODO

1. Co rozumiemy przez dane osobowe?
Państwa dane osobowe to:
-imię
-nazwisko
– adres zamieszkania
– telefon komórkowy
– adres e-mail
Powyższe dane gromadzimy tylko wyłącznie w momencie dokonania przez Państwa zamówienia skutera elektrycznego bądź hulajnogi elektrycznej.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest IAMELECTRIC Sp. z o.o. ul. Wrocławska 56 55-095 Domaszczyn NIP: 896-156-55-69
tel.: +48 669 669 110

3. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?Wszystkie pytania prosimy kierować na adres naszej firmy kontakt@iamelectric.pl

4. Dlaczego używamy plików „cookies” ?
Używamy plików cookies, aby świadczyć usługę na najwyższym poziomie oraz aby poznać preferencje potencjalnych naszych klientów. W każdej chwili możesz usunąć z poziomu swojej przeglądarki „ciasteczka”. Zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na korzystanie i funkcjonowanie z serwisu.

Pozyskujemy Państwa dane osobowe na przykład, kiedy korzystają Państwo z formularza kontaktowego, podając nam swoje imię oraz adres e-mail czy numer telefonu. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A i F). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mogą Państwo skorzystać również z prawa bycia zapomnianym (tj. zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)) oraz Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Wszelkie dane są przetrzymywanie na CMS (content management system), do systemu mają dostęp tylko osoby upoważnione za zgodą administratora. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

VI. Reklamacje

1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji. Ponadto reklamacja ulegnie utracie jeśli klient, który zakupił u nas skuter odsprzeda go osobie trzeciej. Tym samym podmiot trzeci nie będzie mógł domagać się uwzględnienia gwarancji bezpłatnie.

2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej, gdy nie są zrozumiałe procedury reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił  formularz znajdujący się na stronie internetowej w dziale Reklamacje (lub poniżej) co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie opisał uszkodzenie i podał swoje dane kontaktowe. Poprawnie złożona reklamacja pisemna powinna zawierać co najmniej imię nazwisko, adres i sposób kontaktu z kupującym, datę zwarcia Umowy – kopia dowodu zakupu, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego i wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację i podpis – jak wyżej najlepiej wypełnić wspomniany formularz reklamacyjny.

4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

7. Reklamowany sprzęt w siedzibie firmy należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

8. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć wysyłkowo lub osobiście na adres Sprzedającego (miejsca zakupu) najlepiej najtańszą paczką pocztową, my odeślemy go na koszt firmy, w celu szybszej naprawy zaleca się bezpośrednio dostarczyć towar na adres w karcie gwarancyjnej wraz z opisem usterki i kopią dowodu zakupu.

9. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)..

10. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Pobierz formularz reklamacji towaru.

VII. Instrukcja odbioru przesyłki

Najistotniejsze informacje – jak bezpiecznie odebrać przesyłkę:

Sprawdź dokładnie stan opakowania zewnętrznego: czy opakowanie nie jest uszkodzone, przedarte, wgniecione, przedziurawione, zamoczone, itp.

Czy taśmy zabezpieczające przesyłkę nie są poprzerywane, poprzecinane, itp.

Jeśli wszystko jest w porządku, podpisz list przewozowy. W przypadku, gdy wybrałeś płatność „za pobraniem” przekaż kurierowi należną kwotę.

Odbierz przesyłkę i otwórz ją w obecności kuriera. Gdyby kurier odmówił oczekiwania nanieś na podpisywanym wcześniej liście przewozowym informację „Przyjęto bez weryfikacji stanu przesyłki, jak również jej zawartości”.

Sprawdź czy dostawa jest kompletna (zgodna ze specyfikacją zamówienia – faktura lub paragon), a produkty nie uszkodzone.

Podczas uszkodzenia przesyłki w transporcie:

Jeśli wygląd zewnętrzny paczki, stan produktów lub stan ilościowy wzbudza Twoje zastrzeżenia, sporządź protokół szkody w obecności kuriera. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki w momencie odbioru może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji (roszczeń) Klienta (Odbiorcy) z tytułu uszkodzenia czy też ubytku zawartości w transporcie.

Gdyby kurier odmówił oczekiwania na weryfikację stanu opakowania zewnętrznego lub zawartości poinformuj go, że w przypadku uszkodzenia bądź niezgodności zawartości przesyłki względem zamówienia, będzie musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu szkody. Firma kurierska ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody z odbiorcą przesyłki w terminie 7 dni od jej doręczenia.

Jeśli przesyłka wzbudziła Twoje zastrzeżenia już po odjeździe kuriera skontaktuj się niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta firmy kurierskiej doręczającej przesyłkę – w celu zgłoszenia interwencji. Proszę przygotować numeru dostarczanej przesyłki. Po sporządzeniu interwencji otrzymają Państwo numer zgłoszenia wraz z przewidywanym terminem wizyty kuriera celem sporządzenia protokołu szkody.

Protokół szkody – pamiętaj, aby:

Wypełnić wszystkie pola zgodnie ze stanem faktycznym, sprawdź kuriera w szczególności w zakresie sposobu zabezpieczenia i opisu uszkodzeń, zachować oryginał protokołu dla siebie.

O każdym zastrzeżeniu w stosunku do stanu opakowania lub zawartości przesyłki powiadom nas najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

Najważniejsze numery kontaktowe:

– www.iamelectric.pl – 669 669 110

– Kurier – jeszcze nie podjęta decyzja

W przypadku nierozumienia praw Wam przysługujących informujemy że firma IAMELECTRIC SP. Z O.O. i sklep internetowy iamelectric.pl działa zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i ustawami.

Spełniamy wszelkie normy i standardy. Więcej przeczytać można na: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Sklep Internetowy www.iamelectric jest własnością firmy: IAMELECTRIC SP. Z O.O.

adres wykonywania działalności oraz adres korespondencyjny:

IAMELECTRIC SP. Z o.o.

ul. Wrocławska 56

55-095 Domaszczyn

NIP: 8961565569 Regon: 36761563

tel.: 669 669 110

Formularz Odstąpienia od umowy/Zwrotu towaru
Formularz Reklamacji towaru

IX. Regulamin konkursu Moto Show

REGULAMIN KONKURSU „.………………………..  ”

(dalej „Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą ,, Wygraj skuter elektryczny” (dalej „Konkurs”).

2.Organizatorem Konkursu jest: IAMELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Wrocławska 56, 55-095 Domszczyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS  KRS: 0000683698, nr REGON: 367615763, NIP: 8961565569, Kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych pokryty w całości ( dalej: Organizator lub Organizator  Konkursu).

3. Miejscem konkursu są Targi Warsaw Motor Show 2019 , które odbywają się w dniach: 25 – 27 października 2019 roku, zwanych dalej ,,Targami”w Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. w Nadarzynie (05-830) przy al. Katowickiej 62,

4. Nagrodą w konkursie jest: skuter elektryczny Grace iamelectric

5. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub mająca ukończone 18 lat, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, nie będąca Wystawcą na Targach oraz niepowiązana faktycznie bądź prawnie z Wystawcą, Organizatorem Konkursu lub Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o., (dalej „Uczestnik”).

6. Czas trwania konkursu: od 25 października 2019 roku od godz 9:00. do 27 października 2019 roku do godz 14:00.

7. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie

§ 2

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

  1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien dokonać zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie vouchera otrzymanego na stanowisku partnera lub w recepcji targów* wraz ze wskazaniem swoich danych kontaktowych, zrobić ciekawe zdjęcia na strefie elektromobilności i oznaczyć je #warsawmotorshow #iamelectric oraz wykonać zadanie konkursowe.

Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu hasła reklamującego  Strefę elektromobilności.

*liczba voucherów jest ograniczona. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia z Konkursu Uczestnika w sytuacji:

a) zawarcia w zgłoszeniu, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) naruszenia przez uczestnika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;

c) braku umieszczenia danych, które wskazuje formularz zgłoszeniowy lub nieprzedłożenia wymaganych regulaminem oświadczeń,

d) niezgodnego z Regulaminem udziału w Konkursie przez uczestnika.

4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu na Profilu Warsaw Motor Show prowadzonym na facebooku oraz w trakcie Targów.

5.  Uczestnik wraz ze zgłoszeniem do udziału w Konkursie udziela Organizatorowi Konkursu oraz Ptak Warsaw Expo Sp. z o.o. ( dalej: Organizator Targów)  upoważnienia do:

  1. nieodpłatnego, wielokrotnego i bezterminowego utrwalenia i wykorzystania wizerunku utrwalonego podczas Targów na fotografiach, nagraniach video, a także imienia i nazwiska lub firmy  oraz na ich rozpowszechnianie w ramach działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych a także przy retransmisjach i relacjach z Targów oraz w ramach działań archiwizacyjnych.
  2. wykonywanie przez Organizatora Konkursu, Organizatora Tragów oraz osoby trzecie, upoważnione przez w/w Organizatorów, wszelkich działań takich jak, utrwalanie, filmowanie Uczestnika w trakcie trwania Targów. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku oraz głosu wypowiedzi, imienia i nazwiska, a także ich rozpowszechnianie. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie tych materiałów nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona w tym czasowo i terytorialnie i jest udzielona na ww. polach eksploatacji.
  3. Zrzeczenie się  roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/imienia i nazwiska/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu oraz w celu wzięcia udziału oraz realizacji Konkursu,

Zgoda jest  nieograniczona w tym czasowo  i terytorialnie i obejmuje niżej wskazane polach eksploatacji:

    a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;

    b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

    c) w szczególności w kontekście promocji Targów: komunikacja internetowa (bannery, teksty promocyjne, prezentacje) oraz materiały promujące wydarzenie: katalog targowy, program towarzyszący, plakaty, zaproszenia, prezentacja imprezy, billboardy reklamowe, bannery reklamowe, flagobanerach, plakatach, ulotkach lub innych materiałach drukarskich, wyemitowanie w telewizji lub na wyświetlaczach należących do Organizatora, na stronach www, w social mediach.

§ 3

NAGRODY

1. W Konkursie przyznana zostanie łącznie 1 ( słownie: jeden) nagroda. (”Nagroda”).

2. W celu wyłonienia laureata Konkursu Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową w składzie 2 osób(dalej „Komisja”).

3. Komisja oceniać będzie oryginalność i innowacyjność hasła.

4. Organizator przyzna Nagrodę Uczestnikowi wybranemu przez Komisję konkursową.

5.  Nie ma możliwości wymiany wygranej na ekwiwalent pieniężny.

6. Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

§ 4

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ i WRĘCZENIE NAGRODY

1. Laureat konkursu zostanie ogłoszony podczas Targów w dniu 27.10.2019 podczas targów MotoShow na scenie głównej.

2. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy podczas Targów zgodnie z ust 1.

3.W przypadku braku możliwości wręczenia Laureatowi Nagrody w sposób opisany w ust.1 Organizator prześle na adres kontaktowy Uczestnika, prośbę o kontakt na podane przez niego  dane kontaktowe w celu odbioru Nagrody.

§ 5

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Uczestnik  ma prawo zgłosić reklamację w związku z przeprowadzonym Konkursem.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane na adres Organizatora  IAMELECTRICR Sp. z o.o. ul. Wrocławska 56, 55-095 Wrocław, reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie reklamującego (imię, nazwisko, adres kontaktowy );

b) określenie przedmiotu reklamacji i

c) okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Wystawca zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia na adres kontaktowy przez siebie wskazany.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem przetwarzanych lub udostępnionych danych osobowych jest IAMELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Wrocławska 56, 55-095 Domszczyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS  KRS: 0000683698, nr REGON: 367615763, NIP: 8961565569, Kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 złotych pokryty w całości.

    2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

    3. Kontakt z administratorem możliwy jest

    i. pod adresem e-mail: kontakt@iamelectric.pl

    ii. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: IAMELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Wrocławska 56, 55-095 Domszczyn,

    iii. osobiście w siedzibie Spółki: IAMELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Wrocławska 56, 55-095 Domszczyn,

    4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

    i. realizacji Konkursu, w tym jego obsługą, wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzcy, monitorowaniem prawidłowości jego wykonania oraz jego rozliczeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    ii. prowadzeniem dokumentacji księgowo-rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

    iii. prowadzeniem ewentualnych sporów związanych z przeprowadzonym Konkursem – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    5. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

    i. pracownicy Organizatora,

    ii. współpracownicy podmioty, z którymi współpracuje Organizator, łącząc oferowane usługi lub produkty,

    iii. świadczące usługi:

– z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

– informatyczne i nowych technologii;

– marketingowe, komunikacyjne i analityczne;

– obsługi telefonicznej lub elektronicznej;

    6. Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

    i. dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

    ii. do przenoszenia danych osobowych

    iii. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

    iv. do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość mailową zawierającą sprzeciw na adres: kontakt@iamelectric.pl

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora Konkursu oraz podczas Targów.

2. Wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela , Tel: 669 669 110
e-mail: kontakt@iamelectric.pl 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

aktualizacja regulaminu 12.06.2019r